Rregullat e Pranimit dhe Rregjistrimit në Shkollën Tonë

Shkolla e Mesme Jopublike “Mehmet Akif” (Djem) ka vite që operon në Shqipëri me performancë në rritje në fushën e arsimit duke berë të mundur që interesi për shkollën tonë të jetë i lartë.

Me moton “Cilësia në radhë të parë” ky institucion aplikon metoda efikase për evidentimin dhe përzgjedhjen e nxënësve më të mirë.

Duhet theksuar se me anë të provimeve të përgjithshme hyrëse përkatesisht për klasat e 8-ta dhe të 9-ta, për nxënësit më të mirë ofron bursa në nivele të ndryshme.

FAZA I- Regjistrimi për provim

Nxënësit pasi paraqiten pranë ambjenteve të shkollës drejtohen tek zyra e rregjistrimit, ku marrin një informacion të detajuar mbi arsimimin, metodat, ambjentet etj.

FAZA II - Provimi i përgjithshëm

Provimin e përgjithshëm është i detyrueshëm
Provimi zgjat 150 minuta.
Në provim përfshihen pyetje nga: logjika, matematika, gjuha dhe letërsia.
Ditën e provimit nxënësi duhet të jetë i pajisur me mjet identifikimi me fotografi, laps dhe gomë

Faza III- Shpallja e Rezultateve

Rezultatet e provimit shpallen brenda një jave.
Këto rezultate i gjeni të afishuara në gazetë dhe në faqen e internetit të shkollës përkatëse.

Faza Iv- Shpallja e Datave të regjistimit

Regjistrimi është i ndarë në dy faza:
     1. Datat e regjistrimit për fituesit
     2. Data e regjistirmit për listën rezervë

Faza V- Regjistrimi pranë shkollës

Rregjistrimi në shkollë dhe firmosja e kontratës së shkollimit etj me prindërit e nxënësit.

Dokumentacioni që nevojitet për regjistrim pasi jeni shpallur fitues.

Dokumentacioni

Shkolla 9-vjecare


Në bazë të Dispozitave Normative për Sistemin Arsimor Parauniversitar neni 22/3,4 :
      -Certifikata e lindjes së nxënësit
      -Dëftesë e risigluar e shkollës 9 – vjeçare (nga DAR/ZA përkatëse)
Në bazë të ligjit 15/2016 “Për Parandalimin dhe Luftimin e Infeksioneve dhe Sëmundjeve ngjitese”:
       -Vërtetim të vaksinave, marrë nga qendra shëndetesore/konsultori i fëmijës sipas vendbanimit përkatës.